ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในการปฏิบัติงาน และข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์