ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. ชม. เขต 6 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. ชม. เขต 6 นำโดย น.ส.พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ และโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์