ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ส่งข้อสอบ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบหมายให้ นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกล่องกระดาษคำตอบที่ใช้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา