การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ชม.6


#
กลุ่ม
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 กลุ่มอำนวยการ นายอำนาจ กิจเดช
2020-07-22
2 กลุ่มอำนวยการ นายอำนาจ กิจเดช
2020-07-16
3 กลุ่มอำนวยการ นายอำนาจ กิจเดช
2020-07-16
4 กลุ่มอำนวยการ นายอำนาจ กิจเดช
2020-07-16
5 หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
11 กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
12 กลุ่มอำนวยการ น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08
13 กลุ่มบริหารบุคคล น.ส.จิราพร ตายานะ
2019-07-08