การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.) สพป.ชม.6


#
ประจำเดือน/ปี
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 มกราคม 2564 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-03-01
2 ธันวาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-03-01
3 พฤศจิกายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-03-01
4 ตุลาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2021-03-01
5 กันยายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-12-04
6 สิงหาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-12-04
7 กรกฎาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-12-04
8 มิถุนายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-15
9 พฤษภาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
10 เมษายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
11 มีนาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
12 กุมภาพันธ์ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
13 มกราคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
14 ธันวาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
15 พฤศจิกายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
16 ตุลาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
17 กันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
18 สิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
19 กรกฎาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
20 มิถุนายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
21 พฤษภาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
22 เมษายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
23 มีนาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
24 กุมภาพันธ์ 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
25 มกราคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
26 ธันวาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
27 พฤศจิกายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
28 ตุลาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
29 กันยายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
30 สิงหาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
31 กรกฎาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
32 มิถุนายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
33 พฤษภาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
34 เมษายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
35 มีนาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
36 กุมภาพันธ์ 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
37 มกราคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
38 ธันวาคม 2560 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
39 พฤศจิกายน 2560 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28