แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติยาเสพติดของกระทรวงศธ.ปี2564 - 11 พฤศจิกายน 2563
2  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ - 21 ตุลาคม 2563
3  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) - 21 ตุลาคม 2563
4  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา - 21 ตุลาคม 2563
5  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม 21 ตุลาคม 2563
6  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน 21 ตุลาคม 2563
7  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 21 ตุลาคม 2563
8  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ตุลาคม 2563
9  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2563
10  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 ตุลาคม 2563
11  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 21 ตุลาคม 2563
12  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 21 ตุลาคม 2563
13  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฏหมาย 21 ตุลาคม 2563
14  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 21 ตุลาคม 2563
15  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 21 ตุลาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ