ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ว20 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
2  ว7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
3  ว2 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
4  ว8067 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
5   ประกาศ สพฐ. แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. 2562 น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
6   ว1008 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.64) - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
7  ว6 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
8  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
9  ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 มีนาคม 2564
10  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 พฤศจิกายน 2563
11  HOMESCHOOLแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 14 กรกฎาคม 2563
12  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนับอายุเด็กในการเข้าเรียนปฐมวัย - 14 กรกฎาคม 2563
13  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 - 14 กรกฎาคม 2563
14   แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2562 - 11 ธันวาคม 2562
15  แนวทางการดำเนินงานตาม-พรบ.การศึกษา-45-(ว่าด้วยการจำหน่าย รับ นักเรียน - 6 ธันวาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ