แบบฟอร์มกลุ่มบริหารการเงินฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มบริหารการเงินฯ ประจำปี 

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบเช็คลิสการจัดจ้าง วิธี e-bidding เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กุมภาพันธ์ 2564
2  เช็คลิสรายการเอกสารในการขออนุญาตตรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ราชพัสดุ - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กุมภาพันธ์ 2564
3  แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) - 17 กันยายน 2563
4  แบบฟอร์มขอเบิกค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223) - 17 กันยายน 2563
5  แบบฟอร์มส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online กรณีฝากเงินประกันสัญญา ให้โรงเรียนใช้แบบฟอร์มการนำส่งแบบ "เงินฝากคลัง R2" - 30 กรกฎาคม 2563
6  แบบฟอร์มนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online แบบ 811 ใช้ในกรณีที่โรงเรียนจะคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - 30 กรกฎาคม 2563
7  แบบฟอร์ม นำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online แบบ 821 รายได้แผ้นดิน กรณีการนำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป - 30 กรกฎาคม 2563
8  แบบฟอร์มการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online "เบิกเกินส่งคืน" BUDGETREFUND .ใช้สำหรับกรณี คืนเงินเหลือจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณปัจจุบัน - 29 กรกฎาคม 2563
9  แบบฟอร์มรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ (สำหรับ รร. รายงานให้ สพท.) 16 มิถุนายน 2563
10  แบบฟอร์มคำร้องให้รับรองคำขอกู้ / รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคำขอกู้เงินของข้าราชการ) - 26 กุมภาพันธ์ 2563
11  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร/สถาบันการเงิน (ให้ ผอ.รร.ลงนามเป็นพยาน) - 4 กันยายน 2562
12  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 24 กรกฎาคม 2562
13  แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินค่ารักษาฯ กรณีไปช่วยราชการ (แบบ 7134) - 22 กรกฎาคม 2562
14  แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับนักเรียน - 22 กรกฎาคม 2562
15  แบบใบรับรอบแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) - 22 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ