• รายการหลักรายการครู สพป.ชม.6


คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
รูปภาพ
นาย พิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ บ้านขุนยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว พลอยไพลิน สัตย์ธัญญากุล บ้านขุนยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ ร.ต. กำธร กัลยาณี บ้านขุนยะ ครู ครูชำนาญการ
นาย ธนกฤต วงศ์ใจ บ้านขุนยะ ครู ครูชำนาญการ
นาย มนตรี มาลาพุด บ้านขุนยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญาพัชร พงษ์ดี บ้านขุนกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย พีระนัส เป็งใจ บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนิสา จันทิพย์ บ้านขุนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธันยพร เมืองนาง บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เกียรติสุดา วรส บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการ
นาย เดช กุณาธรรม บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อำไพ ไพศาล บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมลพรรณ ปันป่า บ้านขุนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย บรรเจิด สังกิจ บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการ
นาง กาญจนา สุปินโน บ้านขุนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อชิรญาณ์ นาระต๊ะ บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สมพิศ คำแปง บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อดุลย์ ราชโยธา บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการ
นาย กรกฤต พรหมพิจารณ์ บ้านขุนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อมรรัตน์ กันธิยะ บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปาจรีย์ ตาละวรรณ บ้านขุนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรพรรณ เดชชิต บ้านขุนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ละมัย ธรรมจินดา บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมพร อินตาลา บ้านขุนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อรทัย พิชัย บ้านขุนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วรวีร์ ดวงเด่น บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธนรัชต์ โหนขุนทด บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการ
นาง สุพิศ เอื้องแซะ บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการ
นาง สุภาวดี ยาวิชัย บ้านขุนกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สันติภาพ ยิ่งสินสุวัฒน์ บ้านขุนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชูโชค แนบสนิทธรรม นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ชินวัฒน์ เกษมสุขพงศ์ไพร นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการ
นาย สุรสิทธิ์ ภูผานิรันดร นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อภิญญา ฝั้นเฟือนหา นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สมบูรณ์ พรหมปัญญา นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัฏรวีร์ ดัสนีสอง นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการ
นาย อดิศักดิ์ ศรีจอมทอง นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว กรรณิการ์ แก้ววงวาน นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สาวิตรี จันทร์แก้ว นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อารีย์ บัวพัฒน์ นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อำไพ ใจมณี บ้านเมืองอาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พัชรี จันโม บ้านเมืองอาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ บ้านน้ำตกแม่กลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง พัณณิตา ใจชมชื่น บ้านน้ำตกแม่กลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุภัค ปราสมุทร์ บ้านน้ำตกแม่กลาง ครู ครูชำนาญการ
นาย พงศา แยนสัน บ้านน้ำตกแม่กลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิลุนรัต คำตีบ บ้านน้ำตกแม่กลาง ครู ครูชำนาญการ
นาย สมศักดิ์ ดีแป้น บ้านน้ำตกแม่กลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กานต์มณี เมทา บ้านเมืองกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิกุล สิงห์คำ บ้านเมืองกลาง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว มัสลิน บัวศรี วัดพระบาท ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ฤทัยรัตน์ ไชยคำ วัดพระบาท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สมเพชร สุทธหลวง วัดพระบาท ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กำพล คำแปง บ้านปากทางท่าลี่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง นพวรรณ มายะลา บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ปรารถนา วงษ์ชื่น บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุกิจ ใจเรือน บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุจิตรา ผาสุข บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ภาวนา ปวีณเกียรติคุณ บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สายสุนีย์ จันทรชาติ บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน อินต๊ะพันธ์ บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุทัศน์ สิงห์คำ บ้านปากทางท่าลี่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ประสงค์ พรมทา บ้านแม่ปอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง โสภี สุทธิวงค์ บ้านแม่ปอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พีชานิกา จอมรักษาคีรี บ้านแม่ปอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมชนก อนุมะ บ้านแม่ปอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปิยะเนตร กำทอง บ้านแม่ปอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภาพร กันทะใจ บ้านแม่ปอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อนงค์ อินต๊ะยศ บ้านแม่ปอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อนันต์ กันทะวงค์ บ้านแม่ปอน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปรียาภรณ์ ทาฤทธิ์ บ้านแม่ปอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพรรษา พงศ์สถิตบวร บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ครู ครูชำนาญการ
นาย อาคม บัวพัฒน์ บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สามารถ อินตามูล ศรีจอมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ เจริญกุล ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง วิไลวรรณ แก้วทันใจ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จารุณี ซื่อตระกูล ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริลักษณ์ อินต๊ะยศ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ไพวัลย์ ดรกันหา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง มณธิดา ปวงคำ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุทน สุปินโน ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เบญจวรรณ กันใหม่ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รำไพ บุตรต๊ะ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กรวิภา อวดสม ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วันรุ่ง กองระบาง ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อรวรรณ บุญเทียม ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปวีณา แก้ววงค์วาน ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง ศิริพร มะโนรัตน์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรรษามัท เชื่อมชิต ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จันทร์เพ็ญ กุกุดเรือ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกศินี มหาวัน ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิศาชล แสนสุรินทร์ ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ยุพา สารบรรณ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง วิลาสินี ทะวงค์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิตตานาถ เทพวงศ์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ธิดารัตน์ ศิริกาศ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิลัยพร เงินแก๊ง ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เกษสุดา เงินคำคง ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง บรรณสรณ์ หล้าเต็น ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สิริพร ทองดี ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณริศรา ฮ่วนสกุล ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพัตรา สุใจ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เหมือนดาว ตันเจริญ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง วันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาพร ใสนวล ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง โสภา ธัญธราดล ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ ธนันชัย ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นัฐกานต์ แนบสนิทธรรม ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว กาญจน์สุดา แก้วก๋องมา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวนีย์ สุขันคำ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อนงค์พรรณ แสนสุรินทร์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. ภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุล ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง ณัฐนิช พรหมปัญญา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐหทัย ตามยุทธ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญจิมา เพชรน้อย ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัสนันท์ กันทะวงค์ ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิจิตรา จันทร์มา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วรรษมน พิทาคำ ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กนกวรรณ ชัยยศ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย โชติ ณ รังษี ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดวงมณี ทองนาเมือง ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พงศกร สุดวงรัตน์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุชิลา ปิโข่ ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สายศิลป์ น้อยเรือน ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เนตรนภา นันต๊ะยศ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กิ่งแก้ว ศรีจอมทอง ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธีราพร ปินทยา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีมร ปินตา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สิริสรบ์ ก้อนสุรินทร์ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชริน ไชยาเลิศ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นิภาพร ไชยยา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง สุกัญญา ธรรมดา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาย ปิยะณัฐ วงศ์ยะ ศรีจอมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กัษมา แสนคำ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จิราวรรณ ล้อลำเลียง ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิ่นทอง ทาสม ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง นุชวรา ทิพย์กันทา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปนิดา เกิดปัญญา ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการ
นาง เกศชฏา ศรีติ๊บ ศรีจอมทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สิทธิโชค พวงยอด ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วินัย ใจยา บ้านห้วยส้มป่อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประเวศ พลวาปี บ้านห้วยส้มป่อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัตนา ศุภปริญญา บ้านห้วยส้มป่อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุรีย์ ชำนาญ บ้านห้วยส้มป่อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย รามจิตติ มูลจันทร์ บ้านห้วยส้มป่อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สราวุธ จีนใจ บ้านห้วยส้มป่อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิไลพร ใจบุญมา บ้านห้วยส้มป่อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สวัสดิ์ ชัยวงค์ บ้านห้วยส้มป่อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง โสภาพร ป้อมแสนพล บ้านห้วยส้มป่อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ระวีวรรณ เลิศศรี บ้านห้วยส้มป่อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย คำ ทองบือ บ้านห้วยส้มป่อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญาณัฐ ชุมภูศรี บ้านห้วยส้มป่อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นิรันด์ ปินตา บ้านห้วยส้มป่อย ครู ครูชำนาญการ
นาย ปรีชา วิระราช บ้านสบเตี๊ยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ชวลี พุฒหมื่น บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วสันต์ บุญประสม บ้านสบเตี๊ยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ทองฉาย ณ ลำปาง บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุปรานี อินต๊ะยศ บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ผ่องพรรณ พุทธวงศ์ บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เครือวรรณ ปัญญาจักร บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ฉันทนา คำแดง บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุรศักดิ์ ดอกตุ้ย บ้านสบเตี๊ยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สงกรานต์ หน้อยปัญญา บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นาง กมลลักษณ์ สมสิงห์คำ บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นาง ธัญญารัตน์ ป้องญาติ บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นาง ละมัย ธรรมจิญดา บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชโรบล ยอมวิไล บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นาง ปราณี โสภา บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ทัศนีย์ ฝั้นชมภู บ้านสบเตี๊ยะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ม่อนถิ่น นพคุณ บ้านท่าหลุก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา จันทร์งาม บ้านท่าหลุก ครู ครูชำนาญการ
นาย วิชัย สิทธิฟอง บ้านท่าหลุก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานต์พิชชา งามสม บ้านท่าหลุก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เรืองชัย สิงห์หล้า บ้านห้วยน้ำดิบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประธาน ดวงเด่น บ้านห้วยน้ำดิบ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิชิตา เสริมวุฒิกล้า บ้านห้วยน้ำดิบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นิรมล ดีแป้น บ้านห้วยน้ำดิบ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จุฬารัตน์ เพ็ชรจินดา บ้านขุนแตะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พิชญาภัค พุทธวงค์ บ้านขุนแตะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว กาญจนา นันธิสิงห์ บ้านขุนแตะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุรินทร์ ปินนะสุ บ้านขุนแตะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว กันติมา ขันสลี บ้านขุนแตะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เฉลิมชัย โรจนพงษ์ไพร บ้านขุนแตะ ครู ครูชำนาญการ
นาย สมเจตน์ พรหมซาว บ้านแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพชรี ทิพยาปัญญา บ้านแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญชิสา พรหมบุตร บ้านแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อภิญญา เชียงชีระ บ้านแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เสาวนีย์ คำอุด บ้านห้วยทราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง อุทัยรัตน์ บุษบงค์ บ้านห้วยทราย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สายสุนีย์ ราชแสนศรี บ้านห้วยทราย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วัฒนา นะที บ้านห้วยทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อติวัณณ์ เกรงใจ บ้านห้วยทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ขนิษฐา ดวงแก้ว บ้านห้วยทราย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สันติ สุขจิต บ้านห้วยทราย ครู ครูชำนาญการ
นาง ดรุณี โมตาลี บ้านห้วยทราย ครู ครูชำนาญการ
นาย ดนุพล อุดดง บ้านห้วยทราย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ บ้านห้วยทราย ครู ครูชำนาญการ
นาง ไพลิน สิงห์คำ บ้านห้วยทราย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ลาวัลย์ ศรีชูทอง บ้านห้วยทราย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณปภัช ยอดเมือง บ้านห้วยทราย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พัชรชล ชัยตัน บ้านข่วงเปาใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล บ้านข่วงเปาใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สนอง จันทร์มา บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม บ้านท่าข้าม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ยมนพร เดชะบุญนำพา บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เรวัต แสนพรมมา บ้านท่าข้าม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา คำลือ บ้านท่าข้าม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จาริยา จิตธรรม บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สิริวรรณ วาณิชสุวรรณ บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สิริญา ไชยเฉพาะ บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อำพร ไชย์มูล บ้านท่าข้าม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เกษม บุษบงค์ บ้านท่าข้าม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิรนันท์ สิงขรบรรจง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิทยา อนุเกรียงไกร บ้านบนนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธฤตวัน ใจคำปัน บ้านบนนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เอกชัย สิงห์คำ บ้านบนนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมพงษ์ แก้วดอกรัก บ้านบนนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรรณวดี สมคำแดง บ้านบนนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุกัญญา กันธะ บ้านบนนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุมิตรา เตวัง บ้านบนนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรีชา ไชยวงค์ บ้านบนนา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว นันทวัน วงค์บุญมา บ้านบนนา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ศรีนภา ทาหนัก บ้านบนนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รัชนี ต๊ะคำ บ้านขุนแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย พงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์ บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กันยารัตน์ งามหมู่ บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วันทิต จันโม บ้านขุนแปะ ครู ครูชำนาญการ
นาง วิลาวัลย์ บุตรกระจ่าง บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุทธิศักดิ์ เจริญกุล บ้านขุนแปะ ครู ครูชำนาญการ
นาย ทวี กันธิวงค์ บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์ บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัตติพร คงประจันทร์ บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กัญญาภัค เฮงพลอย บ้านขุนแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิจิตรา ดวงใจไพรวัลย์ บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นงคราญ จันทร์วัน บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัชชานันท์ ปัญญาจารย์ บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วัลลภ อภิวงศ์เจริญ บ้านขุนแปะ ครู ครูชำนาญการ
นาย สมจิตร ดวงใจไพรวัลย์ บ้านขุนแปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พรชัย แก้วอุ่น บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย กฤตพัส ดวงสนิท บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชนกนาถ วรเดชพงศ์ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ทิพวัลย์ ตะติยะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการ
นาง ปภาวรินทร์ ยอดเกตุ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยโท สมศักดิ์ แก้วเคียงคำ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการ
นาย นิวัฒน์ สายชลค้ำจุน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฑาภรณ์ จุลศิริ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร ตันอุตม์ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรี สายัณห์ อุ่นเรือน บ้านห้วยสะแพด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง พรรณี แก้วอุ่น บ้านห้วยสะแพด ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ผ่องพรรณ สุวรรณมา บ้านห้วยสะแพด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ดิเรก พิมพ์ทอง บ้านห้วยสะแพด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิทยารัตน์ สมสัตย์ บ้านห้วยสะแพด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เสาวณีย์ สุพงศ์พันธ์นิธิ บ้านห้วยสะแพด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิชชุพันธ์ ขันคำ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิศาชล สุวรรณ์จันทร์ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิจิตรา อินสองใจ บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เสาวนีย์ คำอุด บ้านวังน้ำหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย อุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์ บ้านวังน้ำหยาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุชา ยาไชยบุญเรือง บ้านแม่สอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ณรัตน์พงค์ อินต๊ะปาน บ้านแม่สอย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุพจน์ คำแปง บ้านแม่สอย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธีระชัย หว่าหลิ่ง บ้านแม่สอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ระเบียบ แสนสีอ่อง บ้านแม่สอย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ธีระวัฒน์ ก๋องเงิน บ้านแม่สอย ครู ครูชำนาญการ
นาย ธนกฤต ทาบุรี บ้านโรงวัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งทิวา เครือไชยแก้ว บ้านโรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย โกมุท นุชมา บ้านโรงวัว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เศวต ใจมูล บ้านโรงวัว ครู ครูชำนาญการ
นาง กัลยา ใจหนิม บ้านโรงวัว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรวดี เขตเนาว์อนุรักษ์ บ้านโรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รัชนี เมืองใจ บ้านโรงวัว ครู ครูชำนาญการ
นาย ประสิทธิ์ สิงห์หล้า บ้านหนองคัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วิบูลย์ รุจิเลิศ บ้านหนองคัน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัชราวลี วรรณทอง บ้านหนองคัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จักรพันธ์ เตปิน บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ญาณิกา ไชยวงค์ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย มีสุข วงษ์ชื่น บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย รุ่ง ราชแสนศรี บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุทธิพร ทิก๋า บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไกรศรี วงค์ษา บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการ
นาง พรเพ็ญ สุภามูล บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการ
นาย สมชัย มะโนธรรม บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วาริษา อภิชาชัยวิรัตน์ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ครู ครูชำนาญการ
นาย อนิรุุทธิ์ จิตหาญ บ้านสบแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง นวลทิพย์ สุตาคำ บ้านสบแปะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว เสาวภา เรือนปัญโญ บ้านสบแปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมชัย อุปนันท์ บ้านสบแปะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิวัฒน์ สังขรักษ์ บ้านสบแปะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรินทร์ วงค์ติ๊บ บ้านใหม่สารภี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชมลดา คำมูล บ้านใหม่สารภี ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สิริกร ภัคลดา บ้านใหม่สารภี ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กมลพรรณ ปาวิลา บ้านใหม่สารภี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปิยะฉัตร ก๋องเงิน บ้านใหม่สารภี ครู ครูชำนาญการ
นาย เกษม มณีวรรณ์ บ้านใหม่สารภี ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นคร นามเทพ บ้านใหม่สารภี ครู ครูชำนาญการ
นาง มลฤดี จิตหาญ บ้านใหม่สารภี ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทิยา อิ่นทา บ้านใหม่สารภี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วัฒนา ราชโยธา บ้านใหม่สารภี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นภาพร สมศักดิ์ บ้านใหม่สารภี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อทัยรัตน์ สมสุข วัดพุทธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ภาวดี ปวีณเกียรติคุณ วัดพุทธนิมิตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย บุญส่ง กะระวี วัดพุทธนิมิตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐธิดา จันทะกูฏ บ้านหาดนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุญทอง มหายาโน บ้านหาดนาค ครู ครูชำนาญการ
นาย ก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง สมศรี จันระสา ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อารีรัตน์ แสนสามก๋อง ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ชนิดาภา มะโนธรรม ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อำพร เหลี่ยมวานิช ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุนันท์ นิลรัตน์ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วีรชน จันทร์ยวง ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นันทริน เขื่อนแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สง่า ปาลีกุย ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ธนพร สมใจอ้าย ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภวัชร สมบูรณ์พฤกษ์ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วลัยภรณ์ ศรีวงศ์วรรณ์ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ผ่องพรรณ์ สิทธิโม๊ะ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุรชัย แสนสุรินทร์ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เรวัฒน์ ชัยวงค์ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา กันทะสอน ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิชญาภัค โนลา บ้านห้วยม่วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง รัชดาภรณ์ ไชยเดช บ้านห้วยม่วง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สงบ เจริญสุข ป่ากล้วยพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ประหยัด รัตนคีรีกุล ป่ากล้วยพัฒนา ครู ครูชำนาญการ
นาย อภิสิทธิ์ มหันตชัย ป่ากล้วยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว บาจรีย์ ประทันยะ ป่ากล้วยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง โสภา คำวิชัย ป่ากล้วยพัฒนา ครู ครูชำนาญการ
นาย ธงชัย จันทร์หอม ป่ากล้วยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ดวงเดือน เสาเมืองมูล ป่ากล้วยพัฒนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริภรณ์ ทนันชัยชมภู ป่ากล้วยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อรนุช มะโนธรรม ป่ากล้วยพัฒนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อิศราวิทย์ จริยา บ้านสามสบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย วีรพล ฤทธิ์เรืองโรจน์ บ้านสามสบ ครู ครูชำนาญการ
นาย ทรงพล มณทนม บ้านสามสบ ครู ครูชำนาญการ
นาย อดิศร องอาจ บ้านสามสบ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พิทักษ์ สวนใจ บ้านผานัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย กำเนิด แสงปัน บ้านผานัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อารียา มณีรัตน์ บ้านผานัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นพรัตน์ ถาวร บ้านผานัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุทุมพร กิติรัตน์ บ้านผานัง ครู ครูชำนาญการ
นาย ศักดิ์ชัย เตียสุวรรณ บ้านผานัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม บ้านผานัง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย บุญส่ง ปิงกุล ชุมชนตำบลท่าผา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ชญานนท์ ทองกวาวพนา ชุมชนตำบลท่าผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ทิพย์สุธา แก้วชมภู ชุมชนตำบลท่าผา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อังคณา นะที ชุมชนตำบลท่าผา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วธัญญา กิติ ชุมชนตำบลท่าผา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นัทธ์หทัย ยศแก่น ชุมชนตำบลท่าผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิรินดา แสงปัน ชุมชนตำบลท่าผา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิตยา แกนุ ชุมชนตำบลท่าผา ครู ครูชำนาญการ
นาง ภัทรา แสงคือ ชุมชนตำบลท่าผา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี วัตร สุขใจ บ้านกองแขก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง อารีย์ กรรณิกา บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลย์ มนทนม บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ชลธิชา จิณไชย บ้านกองแขก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง มัตติกา ติดนนท์ บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญญรัตน์ กันแดง บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย สุภัคกิจ ปันมูล บ้านกองแขก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณทิพรดา ยืนยาว บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดารณี นันทวิเชียรชุ่ม บ้านกองแขก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วัชรี ไชยบุตร บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง รุจิเรข กันทับ บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สหัทยา พิทาคำ บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการ
นาง จินตนา บุญเทียม บ้านกองแขก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กรรณิภา กิติทรัพย์ บ้านกองแขก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สมร ปานดง บ้านอมเม็ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ไกรรัตน์ ปันศิริ บ้านอมเม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว นงลักษณ์ กองจันทร์ บ้านอมเม็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณิชดาภา มะโนภัทรกุล บ้านอมเม็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิยะดา สุขสามัคคี บ้านอมเม็ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณนิศา กูลเม็ง บ้านอมเม็ง ครู ครูชำนาญการ
นาง รุจิรา เยาวโสภา บ้านอมเม็ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อภิวัฒน์ คนใจบุญ ออป.13 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต.หญิง เอื้อมพร บุญเกิด ออป.13 ครู ครูชำนาญการ
นาง ผ่องพรรณ ใจคำ ออป.13 ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญญารัตน์ ผัดแก้ว ออป.13 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ศิริพรรณ สุแก้ว ออป.13 ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ณัฐกฤตา นุ่มนวล ออป.13 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วาสนา คำภิระ ออป.13 ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พนิตนันท์ ปิ่นมณี ออป.13 ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นิตยา อาจใจ ออป.13 ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สหชาติ ชัยวุฒิ ออป.13 ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย เอนก โอบอ้อม ออป.13 ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต. ดุสิต นัคคีย์ ออป.13 ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขนิษฐ์ ทศพงศ บ้านโม่งหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ บ้านโม่งหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิราวรรณ ปามาละ บ้านโม่งหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิศากร กองจันทร์ บ้านโม่งหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาย รชฎ รติเมธาชน บ้านโม่งหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรุณี ปินคำ บ้านโม่งหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พฤกษ์ สารินจา บ้านโม่งหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา ทิศหล้า บ้านโม่งหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เมธุรส พิมศร บ้านโม่งหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไกรศักดิ์ แสงทองไชย์ บ้านโม่งหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาย สุกฤษฏิ์ ลามาพิสาร บ้านโม่งหลวง ครู ครูชำนาญการ
นาย นายจตุพร เหมือนฟู บ้านโม่งหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิลาสินี อินตารัตน์ บ้านโม่งหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรี พิทยา สุทธนะ บ้านอมขูด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ดารณี กระจ่างโชคสุข บ้านอมขูด ครู ครูชำนาญการ
นาย อดิเรก สารขาว บ้านอมขูด ครู ครูชำนาญการ
นาย วิรัตน์ ธนะเพิ่ม บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย จำนงค์ นะที บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธนโชติ แก้วคำ บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ครู ครูชำนาญการ
นาย ณภัทร กองจันทร์ บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ฉัตรชัย โปโซโร บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญ บ้านแม่ซา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย รุ่งโรจน์ เทพสุธา บ้านแม่ซา ครู ครูชำนาญการ
นาย ยุทธพงษ์ ชัยชนะ บ้านแม่ซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รักชนก ใจเย็น บ้านแม่ซา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิชามญชุ์ กุออ บ้านแม่ซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธรรมรัตน์ สนธิคุณ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิไลพร ธานีพัฒนาอรัญ บ้านแม่ซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุพรรณ์ คำตา บ้านแม่ซา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ชนกนันท์ กันทะวงค์ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สนั่น เทใหม่ บ้านแม่ซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วันชัย สุริยมณฑล บ้านแม่ซา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วรวัฒน์ ทองจันทร์ บ้านแม่ซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชลวิทย์ ชื่นใจ บ้านแม่หอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว กัญญภา ศรีชัยตัน บ้านแม่หอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชูชาติ ฝายหิน บ้านแม่หอย ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สาวิตรี ชูกลิ่นนิรันดร บ้านแม่หอย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัชพล แก้ววงค์วาน บ้านแม่มุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ กาไว บ้านแม่มุ ครู ครูชำนาญการ
นาง อุไรรัตน์ หนูราช บ้านแม่มุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เกียรติ์สุดา อรุณรัศมีสกุล บ้านแม่มุ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรินทร์ กานนภูม บ้านแม่มุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล บ้านแม่เอาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว มนัสวี รู้แหลม บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุทัยวรรณ คำมา บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิจิตรา อมรอรุณโรจน์ บ้านแม่เอาะ ครู ครูชำนาญการ
นาย อัมรินทร์ โกฎิคำ บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผา บ้านแม่เอาะ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว วาสนา แซ่กือ บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฐพล มุมวงศ์ บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ลายู นิสัยพราหมณ์ บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไตรรัตน์ ประทิศ บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สิทธิชัย ปั๋นป้อม บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธนากุล แก้วก่ำ บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรศรี เนติบัณฑิตไพร บ้านแม่เอาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ต่อพงศ์ ขันวิชัย บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อังคณา ก้อนแก้ว บ้านแม่เอาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีรพงษ์ บุญเทียม บ้านแม่นาจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว นนทวรรณ เทือกสีบุญ บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัยรินทร์ สาครสุขเกษม บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นุสรา ใจหาญ บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศศิมาภรณ์ แสงสีอ่อน บ้านแม่นาจร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ฐิตินันท์ ตันทะรา บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทวรรณ นันทะน้อย บ้านแม่นาจร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย รณชัย ทาอวน บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อิศริยา ตู้คำ บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุภาพร ร่มโพธิ์ บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศรัญญู ศรีวิลัย บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วราภรณ์ ปู่เดือน บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภาพร ทองคำ บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สิริกาญจน์ แก้วบุตร บ้านแม่นาจร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมนรี มะโนเสาร์ บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีรชาติ ค้าขาย บ้านแม่นาจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อุษาพรรณ รุ่งศักดิ์รักวนา บ้านแม่นาจร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รัตนาภรณ์ ร่มโพธิ์ บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อังคาร วงค์มะโน บ้านแม่นาจร ครู ครูชำนาญการ
นาย อเนก กุออ บ้านแม่มะลอ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กรวรรณ กาไว บ้านแม่มะลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พชรมณฑ์ ธีกาศ บ้านแม่มะลอ ครู ครูชำนาญการ
นาง ผ่องพรรณ พันธ์พิชัย บ้านแม่มะลอ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุจิรา บุญญานุวัตร บ้านแม่มะลอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุพิชชา ปันศิริ บ้านแม่วาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อาทิตย์ โพธิชนะ บ้านแม่วาก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภาวินี ถอนยอด บ้านแม่วาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรณิช ดำรงเจริญศักดิ์ บ้านแม่วาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมจิต ใจหาญ บ้านสบวาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง นฤมล จริยา บ้านสบวาก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่ บ้านสบวาก ครู ครูชำนาญการ
นาย ครองศักดิ์ เบิกบาน บ้านสบวาก ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สังวาลย์ มณียารัตน์ บ้านสบวาก ครู ครูชำนาญการ
นาย โสภณ พรหมแก้ว บ้านนากลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว ยุรี พุทธปวน บ้านนากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สิทธิชัย คีรีรัตนะคำรณ บ้านนากลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะธิดา เชียงสา บ้านนากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปรางค์?ทิพย์? สุวรรณ? บ้านนากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว คนึงนุช กันเพชร บ้านนากลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สงัด ร่มโพธิ์ บ้านนาฮ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วีรชาญ หาญอุ่น บ้านนาฮ่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เพียรใจ รู้ฉลาด บ้านนาฮ่อง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา ตันตรา บ้านนาฮ่อง ครู ครูชำนาญการ
นาง ณัฏกฤตา แจ่มใส บ้านนาฮ่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณภัทร วงค์ถามาตย์ บ้านนาฮ่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณัฐวลัญซ์ กุออ บ้านนาฮ่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง บัวไข ฤทธิ์เรืองโรจน์ บ้านนาฮ่อง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ชัชนิตย์ นพคุณมงคลชัย บ้านนาฮ่อง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดารารัตน์ แก้วเรือน บ้านนาฮ่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีรพงศ์ กวางกระโดด บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พินิจ วรรณคำ บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จุติศักดิ์ โก่งสายเงิน บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรัญชลี ทองแขม บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ บ้านสองธาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี ทับทิม บ้านสองธาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วรัชชพล ธรรมปัญญา บ้านสองธาร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง พรเพ็ญ ปันมูล บ้านสองธาร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย อิทธิชัย มาเรือน บ้านสองธาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วาสนา อนันต์วิไล บ้านสองธาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมคิด แก้วคำ บ้านปางหินฝน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี สุขสมพนารักษ์ บ้านปางหินฝน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จิณห์วรา เตปิน บ้านปางหินฝน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภาพร เตชะดง บ้านปางหินฝน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว นัยนา สมจิตรแก้ว บ้านปางหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ภัทรนาถ วะไลใจ บ้านปางหินฝน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ศศิลออ ชัยบาล บ้านปางหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัชรี บุญทิพย์ บ้านปางหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พฤกษา สีมาเรณู บ้านปางหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วิจิตรา เมืองสุข บ้านปางหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เปรมฤทัย คำฟอง บ้านปางหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรัณญา รัชตะวุฒิ บ้านปางหินฝน ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อุสรา จินะสุข หลวงพัฒนาบ้านพุย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุไรรัตน์ บุญเทียม หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นริศราพร สายสุยะ หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิชยา สว่างธรรมกุล หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมพงศ์ ขวัญปรีดาสกุล หลวงพัฒนาบ้านพุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐธิดา กันทะมา หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิรัญญา พิทักษ์ไพร หลวงพัฒนาบ้านพุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณิชากมล ท้าวฟู หลวงพัฒนาบ้านพุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อาทิตย์ วะไลใจ บ้านแม่ตูม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย อนุรักษ์ บุญเป็ง บ้านแม่ตูม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว แก้วเรือน กันทะวัง บ้านแม่ตูม ครู ครูชำนาญการ
นาย สมชาย รังษี บ้านแม่ตูม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา รัตนย่อมงามดี บ้านเฮาะวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย ชัยรัตน์ นะต๋าคำ บ้านเฮาะวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัชวาล นะชิรัตน์ บ้านเฮาะวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไกรศรี อานันท์ บ้านเฮาะวิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ประสิทธิ์ แก้วชมภู บ้านแปะสามัคคี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณิชกานต์ ธรรมชาติอุดม บ้านแปะสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เปมิกา มังศรี บ้านแปะสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐภรณ์ สวยงาม บ้านแปะสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิพนธ์ เนติบัณฑิตไพร บ้านแปะสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เสน่ห์ เตจ๊ะนา บ้านแม่แฮใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง มยุรี สุขสมพนารักษ์ บ้านแม่แฮใต้ ครู ครูชำนาญการ
นาย สิทธิกร ใจปา บ้านแม่แฮใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง บุญญรัตน์ เตจ๊ะนา บ้านแม่แฮใต้ ครู ครูชำนาญการ
นาย อานนท์ วัฒนสมบูรณ์ บ้านแม่แฮใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว บุศรินทร์ ศรีพุฒิ บ้านแม่แฮใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พิเจตส์ ปองสุข บ้านแม่แฮใต้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริขวัญ ช่วยจันทร์ บ้านแม่แฮใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมชาย รังษี บ้านทุ่งแก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อมรพรรณ บุญตัน บ้านทุ่งแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วิยะดา อ่อนพรม บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เอกบดินทร์ ยืนบุญ บ้านทุ่งแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัยพร ปันดอนตอง บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ภัทรพล กาพย์ตุ้ม บ้านทุ่งแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิราภรณ์ ทอทอง บ้านทุ่งแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรัชยา สมนา บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัชวาล คำตุ้ย บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปวีร์นุช ปรีชาเลิศวิไล บ้านทุ่งแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เสาวภาคย์ ไชยเดช บ้านทุ่งแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธัญกานต์ พิทักษ์ บ้านทุ่งแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ทศพร คำภีระ บ้านแม่หงานหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว พิทยา ขันทอง บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศุภดา โชติเลิศสกุล บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุทธิพงษ์ ก้อนแก้ว บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุพรรณี ฐานไท้ บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ยุวเรศ ใจอ่อน บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เจษฎาภรณ์ ปะปานา บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พรทิพย์ ปามี บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง บุศยรินทร์ พิพัฒน์คงถาวร บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัจฉราพร ตาจุมปา บ้านแม่หงานหลวง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิชามลภ์ พิมสาร บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นัทธรมัย จันทะกี บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ทัศวรรณ กรรณิกา บ้านแม่หงานหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รุ่งฤทัย โปธิก๋า บ้านแม่หงานหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ดุสิต สุขสบาย บ้านขุนแม่นาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพรรณ อุ่นใจ บ้านขุนแม่นาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิมพิมล จันต๊ะวงค์ บ้านขุนแม่นาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว มาลี ศักดิ์ชลธารกุล บ้านขุนแม่นาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จิราพร รักยิ่งงาม บ้านพุย สาขาพุยใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ต้อย จิตอรุณ บ้านพุย สาขาพุยใต้ ครู ครูชำนาญการ
นาย สมยศ ใจหาญ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย คเณศ พิทาคำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐพล กอบกำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุภิญญา ตาใจ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุนารี มนฑนม บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ครูชำนาญการ
นาง บุษบา อินต๊ะพันธ์ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิชิตา หมัดศรี บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นันทิดา เปล่งฉวีวรรณ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ครูชำนาญการ
นาง เกศริน คนใจบุญ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ภานุวัฒน์ ชื่นดวง บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รุ่งนภา กาพย์ไชย บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พงศ์อมร ทาวี บ้านทัพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีสุดา สะตะ บ้านทัพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เอื้องจิต ชัยชนะ บ้านทัพ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว อนงค์นุช วรรณคำ บ้านทัพ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิศประภา อิมัง บ้านทัพ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย จรัญ แสงบุญ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย สมบัติ เรือนคำฟู ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เกศริน กองจันทร์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ
นางสาว วันลัดดา สุภาวงค์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ณฐกร วังใหม่ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ครูชำนาญการ
นาง วันวิสาข์ อานันท์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรี ปันศิริ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ครูชำนาญการ
นาย อรรถพล วีระวงค์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อนงค์ หมอกใหม่ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย จิรายุวัฒน์ คัทจันทร์ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ครู ครูชำนาญการ
นาย ธีรศักดิ์ ปอโชโร บ้านผาละปิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วีระ สุรินทร์ บ้านผาละปิ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว กชกร ปาณะการ บ้านผาละปิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นัดดา สมบูรณ์ บ้านผาละปิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นัฐพงษ์ ปะนันชัย บ้านผาละปิ ครู ครูชำนาญการ
นาย ณัฏฐกานต์ ดำรงรักษ์ธัญญา บ้านผาละปิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุจิตรา ณ ลำปาง บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อนุพงษ์ กุออ บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วัฒนา โรจน์เจริญชัย บ้านปางอุ๋ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว วารุณี ธินวล บ้านปางอุ๋ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ฐาปกรณ์ รื่นเริง บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริขวัญ สารินจา บ้านปางอุ๋ง ครู ครูชำนาญการ
นาง สุพิศ มโนสมุทร บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พลวัต อุเต็น บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชิดชนก มณีวรรณ์ บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จันทร์ทรา แสนวินชัย บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สิรินยา ฟองคำตัน บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชิดชอบ แซ่เจ่า บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธนัชพร จินาจันทร์ บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วนิดา พนาศิลาลาด บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อารยา อุเต็น บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว มนัสนันท์ บุญยัง บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ธมลชนก อมรธนวงศ์ บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปิยะนุช กันภัย บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อภิญญา จิตสว่าง บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุทธิพงศ์ อินทปัญญ์ บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพนิดา ตาแก้ว บ้านปางอุ๋ง ครู ครูชำนาญการ
นาย ธีรภัทร อุ่นสืบ บ้านปางอุ๋ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัชราภรณ์ สาตะสาร บ้านปางอุ๋ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จักร พิชัย บ้านขุนแม่หยอด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาง พิดาภัทร เทวาพิทักษ์ บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิทวัช ป้านตุ่น บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เพทาย ศักดิ์สินดอย บ้านขุนแม่หยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นงคราญ แสนสีอ่อง บ้านขุนแม่หยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สัมพันธ์ คำฟู บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ชนากานต์ ทองเทศ บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ปิยาภรณ์ รัตนวรรณี บ้านขุนแม่หยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นภัสวรรณ สุขปรุง บ้านขุนแม่หยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปิยชาติ วัชรไพรงาม บ้านขุนแม่หยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เอกลักษณ์ ตาแก้ว บ้านขุนแม่หยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เยาวดี อะกะเรือน บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กรรณิการ์ แสงทอง บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง คมสัน พิพัฒน์หฤทัยกุล บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นฤพร พรมมินทร์ บ้านขุนแม่หยอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จรัญ สุขงาม บ้านขุนแม่รวม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง รัชฎาภรณ์ จันทรสมบัติ บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เด่นชัย แวงวรรณ บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย มนตรี ปวงสวรรค์ บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ตฤนพรรษ มงคล บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จันทิมล อินชัย บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กนิษฐา ยืนบุญ บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธนาภรณ์ ทนันชัย บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นรชิต แกนุ บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุนีย์ สุนันทธาตรี บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สรัลพิชญ์ จรูญโกมล บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุรชัย น้อยวงค์ บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุกฤษฎิ์ ชายป่า บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สาลินี เติ๊กทอน บ้านขุนแม่รวม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อุษณีย์ ทาทอง บ้านขุนแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ว่าที่ร้อยตรี กันตภณ ลืนคำ บ้านสบแม่รวม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย นคร ตาสา บ้านสบแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัชรียา กาติ๊บ บ้านสบแม่รวม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เอกประภู อิ่นป้อ บ้านห้วยผา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง หทัยชนก บุญรัง บ้านห้วยผา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรทิวา สุริยะชัยพันธ์ บ้านห้วยผา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ธัญญาภัค บัวเงิน บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พอฤทัย กรอบจิตมั่น บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พวงเพชร วงศ์ใหญ๋ บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย บุรินทร์ แซ่เอี๊ยว บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไกรศิลป์ ใจยา บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีระภรณ์ คำตา บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ บ้านปางเกี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สายชล ศรีพูล บ้านปางเกี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ระวีวรรณ โอบเอื้อ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อาทิตย์ กันทะยวง บ้านปางเกี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พิมพ์พัชชา ทองปอ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัชพงศ์ ทองขัน บ้านปางเกี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นาย สายชล สุภาพจรรยา บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นงค์คาร หนักแน่น บ้านปางเกี๊ยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วิศรุต อุทุมเพ็ญ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชุติมา จรรจลานุภาพ บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สมรยศ คณโฑทองคำ บ้านปางเกี๊ยะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง จินตนา นาคพัฒน์ บ้านปางเกี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ชลชญา เป็งกันทา บ้านปางเกี๊ยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิวัติ จงสร้างสรรค์ บ้านปางเกี๊ยะ ครู ครูชำนาญการ
นาย นคร ธีรวิทยากุล บ้านทุ่งยาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เครือวัลย์ วางวงศ์ บ้านทุ่งยาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐติญา นันตะละ บ้านทุ่งยาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นริศรา จันตายศ บ้านทุ่งยาว ครู ครูชำนาญการ
นาง ผ่องพรรณ แก้วคำ บ้านทุ่งยาว ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กนกวรรณ สมวถา บ้านทุ่งยาว ครู ครูชำนาญการ
นาย จำรัส มูลแก้ว บ้านต่อเรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์เพ็ญ สารินจา บ้านต่อเรือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง เอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์ บ้านต่อเรือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภิญญาพัชญ์ สามัคคีดำรง บ้านต่อเรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย บุญเลิศ ทิพจร ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง พจนี ชมมัชยา ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว แจ่มยิ่ง สิริธารากุล ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุภาณีย์ กูลเรือน ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการ
นาง นงลักษณ์ หมีคณะ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วลัยภรณ์ จันทร์ดี ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กรกช ทองกร ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการ
นาย ประดิษฐ์ วางวงศ์ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เอื้อมพร ยั่งยืน ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย พิทักษ์ เพ็ญธรรม ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริรัตน์ กองอินทร์ ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย นพรัตน์ บุญเกิด บ้านแม่ปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ลำพูน สุขใจ บ้านแม่ปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุทุมพร ปัญญา บ้านแม่ปาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไพฑูรย์ ใจอ่อน บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัฒนา บุญเกิด บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการ
นาง นิฏฐิตา โยรภัตร บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์สุดา สมยศ บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการ
นาง วัชราภรณ์ เนตรศิลป์ บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการ
นาง เกศสุดา รู้ซื่อ บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการ
นาง พวงทอง หมอกใหม่ บ้านแม่ปาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชวาล วิเศษคุณ อินทนนท์วิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง อำพัน คำมาเมือง อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการ
นาย สุภษร เยาวโสภา อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำไพ สถิตอนันต์ อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิราวรรณ ศรีเที่ยง อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง จิรนันท์ กุออ อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ธีรยา บริบูรณ์ อินทนนท์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พิชามญชุ์ ริทู อินทนนท์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชนิชนันท์ ริยะนา อินทนนท์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สิรินทิพย์ ธนะเพิ่ม อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จันท์สุดา ศรีจา อินทนนท์วิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมพวัน วาณิชประดิษฐิ์ อินทนนท์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศราวุฒิ กองพนัสสัก อินทนนท์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชนากานต์ อุปนันท์ อินทนนท์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อาคม ศรีสวัสดิ์ บ้านเนินวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย วัชรพล ฤทธิเรืองโรจน์ บ้านเนินวิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง อัจฉรียา ปิงกุล บ้านเนินวิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย วินิจ สักคำ บ้านเนินวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สิริญา ริยะนา บ้านเนินวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ชฎาพร เตชะสา บ้านเนินวิทยา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เนาวรัตน์ วงศ์ซื่อ บ้านเนินวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง แจ่มจันทร์ เจริญกุล บ้านเนินวิทยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ศรีวาณิชพรกุล บ้านเนินวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พัทรมน ยอดใจ สามัคคีสันม่วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว พิมลพรรณ ศักดิ์คีรีชัย สามัคคีสันม่วง ครู ครูชำนาญการ
นางสาว เหมือนแพร พรหมแก้ว สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง กูริ ชาญยุทธคีรี สามัคคีสันม่วง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย รพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทอง สามัคคีสันม่วง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชนิกานต์ ไปเร็ว สามัคคีสันม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุทัมมา ชินทะวัน สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีระพงศ์ ยินดีพิทักษ์ไพร สามัคคีสันม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จันทร์เพ็ญ พวกกล้ากวีปฐม สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วีรยา ชุ่มใจ สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เกลียวรินทร์ ปราบจันทร์ดี สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ประภารัตน์ ชื่นชูไพร สามัคคีสันม่วง ครู ครูชำนาญการ
นาย พัทธพล สิทธิ์คงชนะ สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย กรวีร์ ไม้หอม สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว น้ำฝน สรรพสุข สามัคคีสันม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง แสงเดือน แปงดีวงศ์ บ้านจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ชนิตา ลาภภพเพิ่มพูน บ้านจันทร์ ครู ครูชำนาญการ
นาง รุ่งทิวา โปธาเบี้ยว บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นันทิชา โตนะโก บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ขนิษฐา ใจกล้า บ้านจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รชา เสรีกุล บ้านจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีรชัย นุกา บ้านจันทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำพร เจริญสุขสมบัติ บ้านจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อภิรักษ์ พูลจักร บ้านจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รุจิรา ภรพิพัฒน์กุล บ้านจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูชำนาญการ
นาย พรหมมินทร์ อุยขำ บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณธิดา กาวิเนตร บ้านจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วนิดา สันติชัยชาญ บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นรีรัตน์ วิเศษอาภา บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อนุสิษฐ์ จันทะกูฏ บ้านแม่แดดน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นาย กฤติ กิตติธารยังกูร บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย กัมปนาท หมื่นต๊ะ บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สมศักดิ์ แสงอรุณ บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณิชากร วงค์เงิน บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อนุทิน บุญทา บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กุลธิดา สุภามงคล บ้านแม่แดดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อมร สิงขรบรรจง บ้านแม่แดดน้อย ครู ครูชำนาญการ
นางสาว สุพรรณี แก้วเปียง บ้านแม่แดดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จันทร์จิรา สายปัญญาใย บ้านแม่แดดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อนุสรณ์ เสาร์คำ บ้านแม่แดดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล บ้านห้วยปู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชนี เด่นพนาสัณฑ์ บ้านห้วยปู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง นภาพร โทโน บ้านห้วยปู ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฬาลักษณ์ เสาร์มา บ้านห้วยปู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัชราพรรณ กันทะลือ บ้านห้วยปู ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ฝนเพชร ธงทาสี บ้านแจ่มหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาว สมิตา สิงห์คะมาลา บ้านแจ่มหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุพร วิเวกวนารมณ์ บ้านแจ่มหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง สุวรรณี เด่นอักษรกุล บ้านแจ่มหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อรุณศรี โพเว บ้านแจ่มหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา นิธิวนันท์ บ้านแจ่มหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เยลา เด่นคีรีรัตน์ บ้านแจ่มหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ดนุพล ใจอ้าย บ้านแจ่มหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง กานต์พิชชา คำวัง บ้านแจ่มหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฐิติพร พัฒนาไพรวัลย์ บ้านแจ่มหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธวัชชัย วัดกลาง บ้านแจ่มหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วีระพงค์ สันติชัยชาญ บ้านแจ่มหลวง ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุทธาศิณี วรรณชัย บ้านแจ่มหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ยุทธนา คำวัง บ้านแม่แฮเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์ทิพย์ อมรกิจขยัน บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว กฤติยา กิตติวัชรพงศ์ บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรเมศวร์ วรรณทองศรี บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐณิชา เชียงชีระ บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว พัณณิตา ยังไว บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กัญวรา อมรกิจกว้าง บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิภาพร บวรภพ บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัมพร ก่อนเศรษฐี บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว มัญชุสา เรือนคำแปง บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธีรทรัพย์ ลือแซม บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญชลี อ่องนา บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว จรรยา แสนวังทอง บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุดารัตน์ เป็งจาม บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เพ็ญพิกา ภูน้อย บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ธวัชชัย ด้วงมะโน บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วรรณกร ขุนศรี บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิริธร สมจ๊ะ บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ณัฐชญา ตุลพงศ์ บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัญชนก อินถา บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ญาณกร บัวใส บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุรสิทธิ์ วรรณทา บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชูเกียรติ สกุลวัฒนะ บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว อาทิตยา บุญทาขันแก้ว บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการ
นาย สุรศักดิ์ เด็ดดวงเดือน บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วรินดา ครอบครอง บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพรรณศรี จุฬารัฐกร บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สถิตย์พงษ์ ตั๋นอภัย บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิภาดา แก้ววงค์ธิ บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐนันท์ เขียวกันยะ บ้านแม่แฮเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ศิรภัสสร โปะคา บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เฉลิมพันธ์ สารอิ่น บ้านแม่แฮเหนือ ครู ครูชำนาญการ
นาย ธีรวัฒน์ พุทธโส บ้านแม่แฮเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ไพรัช ดวงจันทร์ บ้านแม่ตะละเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย ธัชพงศ์พัชร์ พันธุ์แก้ว บ้านแม่ตะละเหนือ ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ลัดดา แซ่เฒ่า บ้านแม่ตะละเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ศักดิ์ชัย แสนพิลุม บ้านแม่ตะละเหนือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง นฤมล ตนภู บ้านห้วยยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง เสาวลักษณ์ ลุนระวรรณ์ บ้านท่าหลุก ครู ครูชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ ทาระวา บ้านห้วยยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ทิพวัลย์ ชื่นชมธารากุล บ้านห้วยยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จันทร์ทอง แจ่มจันทร์ บ้านห้วยยา ครู ครูชำนาญการ
นางสาว พรทิวา แสงกระจ่างกล้า บ้านห้วยยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง พรทิวา คำบา บ้านห้วยยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์ บ้านห้วยยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศรีวัน คำพ่าย ศรีจอมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย นิรุตติ์ ชื่นชมธารากุล บ้านห้วยยา ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย บุญรัตน์ พนาเกรียงไกร บ้านห้วยยา ครู ครูชำนาญการ
นาย ชันษา คณากุลศิริ บ้านห้วยยา ครู ครูชำนาญการ
นาย สุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว แสงทิพย์ กล้าหาญ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุดารัตน์ แซ่โซ้ง บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครู ครูชำนาญการ
นางสาว ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พิสิษฐ์ โรจน์คณรัชต์ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วาณี รัตนคงขจร บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เอกนรินทร์ อุประ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สุชาติ พรบันดาลสุข บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อภินันท์ ยังชัยสิริกุล บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นวภัสร์ จันทร์สิรินล บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อรทัย ใจยะสาร บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อรุณี สุริยมณฑล บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลพรรณ นามแก้ว บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภวัฒน์ ณ ลำพูน บ้านแม่ตะละ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาย อติวิชญ์ ประทุม บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จุฬาภรณ์ แจ่มอรุณรักษ์ บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อาทิตย์ ชัยมงคล บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ธีราพร ธงเทียน บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว วัชรี ฤทธิ์นรกานต์ บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
สิบเอก ธนาคาร ทรายแก้ว บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย บำเพ็ญ ภูดอนแก้ว บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรีชา สุขเงิน บ้านแม่ตะละ ครู ครูชำนาญการ
นาง พัทธนันท์ ปาเป็ง บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย จตุภูมิ สิงห์เหลือง บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย เกียรติยศ บุญศรี บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง โนพอ อร่ามคีรีไพร บ้านแม่ตะละ ครู ครูชำนาญการ
นาย ณัฐพันธ์ สัตยพานิช บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ศิริพร เส่พรรณ บ้านแม่ตะละ ครู ครูชำนาญการ
นาง ชุติมา พะคะ บ้านแม่ตะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว เจนจิรา ขยันทำ บ้านแม่ตะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ปรัชญา ปู่ก้อน บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย สัตยา โฉมพรรณ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ฆธาวุธ ฤกษ์ธำรง บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รตรีศรัณย์ภัทร นวลผ่อง บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อมลรัศมิ์ จันเขียว บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุวรรณภา โนวุฒิ บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ