• รายการหลักคำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ ทาระวา บ้านห้วยยา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย สนอง จันทร์มา บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม บ้านท่าข้าม ครู กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง ยมนพร เดชะบุญนำพา บ้านท่าข้าม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย เรวัต แสนพรมมา บ้านท่าข้าม ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นาง วนิดา คำลือ บ้านท่าข้าม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สิริญา ไชยเฉพาะ บ้านท่าข้าม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง อำพร ไชย์มูล บ้านท่าข้าม ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย เกษม บุษบงค์ บ้านท่าข้าม ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว จิรนันท์ สิงขรบรรจง บ้านท่าข้าม ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จาริยา จิตธรรม บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย คเณศ พิทาคำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พรชัย แก้วอุ่น บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย กฤตพัส ดวงสนิท บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพวัลย์ ตะติยะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ปภาวรินทร์ ยอดเกตุ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโท สมศักดิ์ แก้วเคียงคำ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร ตันอุตม์ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาทั่วไป
นางสาว ชนกนาถ วรเดชพงศ์ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย นิวัฒน์ สายชลค้ำจุน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นางสาว จุฑาภรณ์ จุลศิริ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นาย อเนก กุออ บ้านแม่มะลอ ครู กลุ่มวิชาพลศึกษา พลศึกษา
นาง กรวรรณ กาไว บ้านแม่มะลอ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นางสาว พชรมณฑ์ ธีกาศ บ้านแม่มะลอ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย อเนก กุออ บ้านแม่มะลอ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง ผ่องพรรณ พันธ์พิชัย บ้านแม่มะลอ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว พชรมณฑ์ ธีกาศ บ้านแม่มะลอ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาง ผ่องพรรณ พันธ์พิชัย บ้านแม่มะลอ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว รุจิรา บุญญานุวัตร บ้านแม่มะลอ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว สุภิญญา ตาใจ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นาง บุษบา อินต๊ะพันธ์ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นางสาว วิไลพร ธานีพัฒนาอรัญ บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สุพรรณ์ คำตา บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นาย สุพรรณ์ คำตา บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว ชนกนันท์ กันทะวงค์ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว สุนารี มนฑนม บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ธรรมรัตน์ สนธิคุณ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การปฐมวัย
นาย คเณศ พิทาคำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาเกษตรกรรม คุรุศาสตร์เกษตร
นางสาว นันทิดา เปล่งฉวีวรรณ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว สุนารี มนฑนม บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาง เกศริน คนใจบุญ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ยุทธพงษ์ ชัยชนะ บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว รักชนก ใจเย็น บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
นางสาว รุ่งนภา กาพย์ไชย บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล กอบกำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว พิชามญชุ์ กุออ บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นางสาว นิชิตา หมัดศรี บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
นาย สนั่น เทใหม่ บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
นาย วรวัฒน์ ทองจันทร์ บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี
นางสาว นันทิดา เปล่งฉวีวรรณ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาย ภานุวัฒน์ ชื่นดวง บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว ลัดดา แซ่เฒ่า บ้านแม่ตะละเหนือ ครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์
นาย ธัชพงศ์พัชร์ พันธุ์แก้ว บ้านแม่ตะละเหนือ ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย ศักดิ์ชัย แสนพิลุม บ้านแม่ตะละเหนือ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาย ไพรัช ดวงจันทร์ บ้านแม่ตะละเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย สนั่น เทใหม่ บ้านแม่ซา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย รุ่งโรจน์ เทพสุธา บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาย วันชัย สุริยมณฑล บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นางสาว ชนกนันท์ กันทะวงค์ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาย ประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญ บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว
นาย รุ่งโรจน์ เทพสุธา บ้านแม่ซา ครู บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว รักชนก ใจเย็น บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นางสาว สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย
นางสาว สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา ครู กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน
นาย ธีรชัย นุกา บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นางสาว ชนิตา ลาภภพเพิ่มพูน บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
นางสาว อำพร เจริญสุขสมบัติ บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา
นาง ขนิษฐา ใจกล้า บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
นางสาว ณธิดา กาวิเนตร บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นาย อภิรักษ์ พูลจักร บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา ประถมศึกษา
นาง แสงเดือน แปงดีวงศ์ บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว รชา เสรีกุล บ้านจันทร์ ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
นางสาว นันทิชา โตนะโก บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นาง รุจิรา ภรพิพัฒน์กุล บ้านจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นาย พรหมมินทร์ อุยขำ บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย กลุ่มดนตรีสากล ดนตรีสากล
นาง รุ่งทิวา โปธาเบี้ยว บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย สมเจตน์ พรหมซาว บ้านแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
นางสาว อภิญญา เชียงชีระ บ้านแปะ ครู กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย
นางสาว เพชรี ทิพยาปัญญา บ้านแปะ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทางภาษาไทย ภาษาไทย
นางสาว อัญชิสา พรหมบุตร บ้านแปะ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ่งนภา กาพย์ไชย บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาง อทัยรัตน์ สมสุข วัดพุทธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภาวดี ปวีณเกียรติคุณ วัดพุทธนิมิตร ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
นาย บุญส่ง กะระวี วัดพุทธนิมิตร ครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี กันตภณ ลืนคำ บ้านสบแม่รวม ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา
นางสาว พัชรียา กาติ๊บ บ้านสบแม่รวม ครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย นคร ตาสา บ้านสบแม่รวม ครู กลุ่มวิชาทางภาษาไทย การสอนภาษาไทย