• รายการหลักรายการครู สพป.ชม.6


คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา
รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ ทาระวา บ้านห้วยยา ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย สนอง จันทร์มา บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นาย พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาโท วท.ม.
นาง ยมนพร เดชะบุญนำพา บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาโท ศษ.บ.
นาย เรวัต แสนพรมมา บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง วนิดา คำลือ บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาโท ศษ.บ.
นางสาว สิริญา ไชยเฉพาะ บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาโท ศษ.บ.
นาง อำพร ไชย์มูล บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาย เกษม บุษบงค์ บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาตรี ศษ.บ.
นางสาว จิรนันท์ สิงขรบรรจง บ้านท่าข้าม ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว จาริยา จิตธรรม บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นาย คเณศ พิทาคำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาโท ศ.ษม.
นาย พรชัย แก้วอุ่น บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย กฤตพัส ดวงสนิท บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ทิพวัลย์ ตะติยะ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาง ปภาวรินทร์ ยอดเกตุ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยโท สมศักดิ์ แก้วเคียงคำ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร ตันอุตม์ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ชนกนาถ วรเดชพงศ์ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย นิวัฒน์ สายชลค้ำจุน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว จุฑาภรณ์ จุลศิริ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย อเนก กุออ บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นาง กรวรรณ กาไว บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว พชรมณฑ์ ธีกาศ บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นาย อเนก กุออ บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นาง ผ่องพรรณ พันธ์พิชัย บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาว พชรมณฑ์ ธีกาศ บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นาง ผ่องพรรณ พันธ์พิชัย บ้านแม่มะลอ ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นางสาว รุจิรา บุญญานุวัตร บ้านแม่มะลอ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุภิญญา ตาใจ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี ศษ.ม.
นาง บุษบา อินต๊ะพันธ์ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาโท ศษ.ม.
นางสาว วิไลพร ธานีพัฒนาอรัญ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สุพรรณ์ คำตา บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย สุพรรณ์ คำตา บ้านแม่ซา ครู ปริญญาโท การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาว ชนกนันท์ กันทะวงค์ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สุนารี มนฑนม บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี กศ.บ.
นาง ธรรมรัตน์ สนธิคุณ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย คเณศ พิทาคำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว นันทิดา เปล่งฉวีวรรณ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาโท ศษ.ม.
นางสาว สุนารี มนฑนม บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาโท ศษ.ม.
นาง เกศริน คนใจบุญ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาย ยุทธพงษ์ ชัยชนะ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว รักชนก ใจเย็น บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว รุ่งนภา กาพย์ไชย บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาโท ศษ.ม.
นาย ณัฐพล กอบกำ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว พิชามญชุ์ กุออ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว นิชิตา หมัดศรี บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ.
นาย สนั่น เทใหม่ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ศึกษาสตรบัณฑิต
นาย วรวัฒน์ ทองจันทร์ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว นันทิดา เปล่งฉวีวรรณ บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาย ภานุวัฒน์ ชื่นดวง บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว ลัดดา แซ่เฒ่า บ้านแม่ตะละเหนือ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ธัชพงศ์พัชร์ พันธุ์แก้ว บ้านแม่ตะละเหนือ ครู ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ศักดิ์ชัย แสนพิลุม บ้านแม่ตะละเหนือ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย ไพรัช ดวงจันทร์ บ้านแม่ตะละเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย สนั่น เทใหม่ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นาย รุ่งโรจน์ เทพสุธา บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย วันชัย สุริยมณฑล บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว ชนกนันท์ กันทะวงค์ บ้านแม่ซา ครูผู้ช่วย ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญ บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นาย รุ่งโรจน์ เทพสุธา บ้านแม่ซา ครู ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว รักชนก ใจเย็น บ้านแม่ซา ครู ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา ครู ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นาย ธีรชัย นุกา บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ.
นางสาว ชนิตา ลาภภพเพิ่มพูน บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว อำพร เจริญสุขสมบัติ บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาง ขนิษฐา ใจกล้า บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว ณธิดา กาวิเนตร บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นาย อภิรักษ์ พูลจักร บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี วท.บ.
นาง แสงเดือน แปงดีวงศ์ บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี ค.บ.
นางสาว รชา เสรีกุล บ้านจันทร์ ครู ปริญญาตรี วท.บ.
นางสาว นันทิชา โตนะโก บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นาง รุจิรา ภรพิพัฒน์กุล บ้านจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ค.บ.
นาย พรหมมินทร์ อุยขำ บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นาง รุ่งทิวา โปธาเบี้ยว บ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.
นาย สมเจตน์ พรหมซาว บ้านแปะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว อภิญญา เชียงชีระ บ้านแปะ ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว เพชรี ทิพยาปัญญา บ้านแปะ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว อัญชิสา พรหมบุตร บ้านแปะ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นางสาว รุ่งนภา กาพย์ไชย บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ครู ปริญญาตรี ศศ.บ.
นาง อทัยรัตน์ สมสุข วัดพุทธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว ภาวดี ปวีณเกียรติคุณ วัดพุทธนิมิตร ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย บุญส่ง กะระวี วัดพุทธนิมิตร ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี กันตภณ ลืนคำ บ้านสบแม่รวม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว พัชรียา กาติ๊บ บ้านสบแม่รวม ครู ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
นาย นคร ตาสา บ้านสบแม่รวม ครู ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต