• TEACHER LIST
  • รายการครูเกษียณประจำปี 2564#
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อายุราชการ
วดป.เกษียณ
1 ศรีจอมทอง นางวิไลวรรณ แก้วทันใจ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 23 ปี 30 ก.ย. 2564
2 ศรีจอมทอง นางกัษมา แสนคำ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 41 ปี 30 ก.ย. 2564
3 บ้านห้วยส้มป่อย นายคำ ทองบือ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2564
4 บ้านสบเตี๊ยะ นางปราณี โสภา ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 40 ปี 30 ก.ย. 2564
5 บ้านสบแปะ นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 26 ปี 30 ก.ย. 2564
6 วัดพุทธนิมิตร นายบุญส่ง กะระวี ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 42 ปี 30 ก.ย. 2564
7 บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) นางบุษบา อินต๊ะพันธ์ ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 38 ปี 30 ก.ย. 2564
8 บ้านห้วยยา นายนิรุตติ์ ชื่นชมธารากุล ครู | 2 ครูชำนาญการพิเศษ 37 ปี 30 ก.ย. 2564
9 บ้านแม่ตะละ นางโนพอ อร่ามคีรีไพร ครู | 2 ครูชำนาญการ 35 ปี 30 ก.ย. 2564