ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565  รวมนักเรียนชายทั้งสิ้น : 0 คน | รวมนักเรียนหญิงทั้งสิ้น : 0 คน
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
50020136   บ้านแม่ตะละ - - - - - - - - - - - -
50050002   บ้านแปะ - - - - - - - - - - - -
50050003   บ้านห้วยทราย - - - - - - - - - - - -
50050004   บ้านข่วงเปาใต้ - - - - - - - - - - - -
50050005   บ้านท่าข้าม - - - - - - - - - - - -
50050006   บ้านบนนา - - - - - - - - - - - -
50050007   บ้านขุนแปะ - - - - - - - - - - - -
50050008   บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย - - - - - - - - - - - -
50050009   บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร - - - - - - - - - - - -
50050012   บ้านสบแปะ - - - - - - - - - - - -
50050015   บ้านปากทางท่าลี่ - - - - - - - - - - - -
50050016   นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ - - - - - - - - - - - -
50050017   บ้านเมืองอาง - - - - - - - - - - - -
50050018   บ้านน้ำตกแม่กลาง - - - - - - - - - - - -
50050019   บ้านเมืองกลาง - - - - - - - - - - - -
50050020   วัดพระบาท - - - - - - - - - - - -
50050022   บ้านแม่ปอน - - - - - - - - - - - -
50050023   บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย - - - - - - - - - - - -
50050026   ศรีจอมทอง - - - - - - - - - - - -
50050027   บ้านห้วยส้มป่อย - - - - - - - - - - - -
50050029   บ้านห้วยน้ำดิบ - - - - - - - - - - - -
50050031   บ้านขุนแตะ - - - - - - - - - - - -
50050032   บ้านขุนยะ - - - - - - - - - - - -
50050033   บ้านขุนกลาง - - - - - - - - - - - -
50050034   บ้านวังน้ำหยาด - - - - - - - - - - - -
50050035   บ้านแม่สอย - - - - - - - - - - - -
50050036   บ้านโรงวัว - - - - - - - - - - - -
50050037   บ้านหนองคัน - - - - - - - - - - - -
50050038   บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย - - - - - - - - - - - -
50050039   บ้านใหม่สารภี - - - - - - - - - - - -
50050040   ป่ากล้วยพัฒนา - - - - - - - - - - - -
50050041   บ้านห้วยสะแพด - - - - - - - - - - - -
50050042   วัดพุทธนิมิตร - - - - - - - - - - - -
50050043   บ้านหาดนาค - - - - - - - - - - - -
50050045   ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) - - - - - - - - - - - -
50050046   บ้านห้วยม่วง - - - - - - - - - - - -
50050048   บ้านท่าหลุก - - - - - - - - - - - -
50050051   บ้านสบเตี๊ยะ - - - - - - - - - - - -
50050052   บ้านกองแขก - - - - - - - - - - - -
50050053   บ้านอมเม็ง - - - - - - - - - - - -
50050054   ออป.13 - - - - - - - - - - - -
50050055   บ้านโม่งหลวง - - - - - - - - - - - -
50050056   บ้านอมขูด - - - - - - - - - - - -
50050057   บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ - - - - - - - - - - - -
50050058   บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน - - - - - - - - - - - -
50050059   บ้านแจ่มหลวง - - - - - - - - - - - -
50050060   บ้านห้วยยา - - - - - - - - - - - -
50050061   บ้านขุนแม่รวม - - - - - - - - - - - -
50050062   บ้านทุ่งยาว - - - - - - - - - - - -
50050063   บ้านต่อเรือ - - - - - - - - - - - -