#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 9 88 11
2 50050026 ศรีจอมทอง 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 68 1696 54
3 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 6 114 8
4 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 16 173 14
5 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 11 120 11
6 50050003 บ้านห้วยทราย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 13 174 11
7 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 10 262 10
8 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 150 8
9 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 14 169 11
10 50050083 บ้านทุ่งแก 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 133 11
11 50050084 บ้านปางหินฝน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 131 11
12 50050100 บ้านแม่นาจร 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 19 184 14
13 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 522 25
14 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 13 157 11
15 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 12 150 11
16 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 13 101 11
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 150 8
2 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 10 262 10
3 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 14 169 11
4 50050083 บ้านทุ่งแก 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 133 11
5 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 9 88 11
6 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 522 25
7 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 13 140 9
8 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 13 157 11
9 50050100 บ้านแม่นาจร 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 19 184 14
10 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 16 210 14
11 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 159 10
12 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 12 150 11
13 50050084 บ้านปางหินฝน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 131 11
14 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 13 101 11