#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50020136 บ้านแม่ตะละ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 17 241 11
2 50050002 บ้านแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 4 60 8
3 50050003 บ้านห้วยทราย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 13 174 11
4 50050005 บ้านท่าข้าม 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 11 184 8
5 50050006 บ้านบนนา 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 10 133 8
6 50050007 บ้านขุนแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 15 269 12
7 50050008 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 9 144 8
8 50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 3 76 8
9 50050012 บ้านสบแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 5 63 8
10 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 9 88 11
11 50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 10 146 8
12 50050017 บ้านเมืองอาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 62 8
13 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 6 114 8
14 50050019 บ้านเมืองกลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 81 8
15 50050020 วัดพระบาท 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 3 21 8
16 50050022 บ้านแม่ปอน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 9 119 8
17 50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 59 7
18 50050026 ศรีจอมทอง 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 68 1696 54
19 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 13 140 9
20 50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 4 52 8
21 50050031 บ้านขุนแตะ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 6 124 8
22 50050032 บ้านขุนยะ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 5 76 9
23 50050033 บ้านขุนกลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 25 582 22
24 50050035 บ้านแม่สอย 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 6 108 7
25 50050036 บ้านโรงวัว 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 7 118 7
26 50050037 บ้านหนองคัน 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 3 47 8
27 50050038 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี จอมทอง 9 121 8
28 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 11 120 11
29 50050040 ป่ากล้วยพัฒนา 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี จอมทอง 9 130 8
30 50050041 บ้านห้วยสะแพด 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 6 90 8
31 50050042 วัดพุทธนิมิตร 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 3 0 0
32 50050043 บ้านหาดนาค 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 2 56 8
33 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 16 173 14
34 50050046 บ้านห้วยม่วง 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 2 51 8
35 50050048 บ้านท่าหลุก 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 5 51 7
36 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา จอมทอง 16 210 14
37 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 14 169 11
38 50050053 บ้านอมเม็ง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 7 95 8
39 50050054 ออป.13 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 12 257 11
40 50050055 บ้านโม่งหลวง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 13 171 11
41 50050056 บ้านอมขูด 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 3 21 6
42 50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 3 61 7
43 50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 2 16 7
44 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 13 157 11
45 50050060 บ้านห้วยยา 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 10 132 11
46 50050061 บ้านขุนแม่รวม 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 15 188 11
47 50050062 บ้านทุ่งยาว 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 6 149 8
48 50050063 บ้านต่อเรือ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 4 24 6
49 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 159 10
50 50050066 บ้านแม่ปาน 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 10 136 8
51 50050067 อินทนนท์วิทยา 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 14 146 11
52 50050068 บ้านเนินวิทยา 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 9 121 8
53 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 10 262 10
54 50050072 บ้านสามสบ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 4 42 7
55 50050073 บ้านผานัง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 7 85 8
56 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 150 8
57 50050077 บ้านทัพ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 5 90 8
58 50050078 สามัคคีสันม่วง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 15 221 11
59 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 12 150 11
60 50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 2 52 8
61 50050082 บ้านสองธาร 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 6 99 8
62 50050083 บ้านทุ่งแก 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 133 11
63 50050084 บ้านปางหินฝน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 12 131 11
64 50050085 หลวงพัฒนาบ้านพุย 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 8 165 8
65 50050086 บ้านแม่ตูม 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 4 47 8
66 50050087 บ้านเฮาะวิทยา 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 4 45 8
67 50050088 บ้านแปะสามัคคี 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 5 60 8
68 50050089 บ้านแม่แฮใต้ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 8 138 8
69 50050090 บ้านแม่หงานหลวง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 14 177 12
70 50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 2 27 6
71 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 13 101 11
72 50050094 บ้านห้วยปู 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 5 85 8
73 50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 4 43 7
74 50050096 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 0 12 6
75 50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 6 187 9
76 50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 5 101 7
77 50050099 บ้านแม่มุ 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 5 93 8
78 50050100 บ้านแม่นาจร 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 19 184 14
79 50050101 บ้านแม่มะลอ 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 5 62 7
80 50050102 บ้านแม่วาก 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 4 39 7
81 50050103 บ้านสบวาก 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 5 50 6
82 50050105 บ้านแม่แฮเหนือ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน กัลยาณิวัฒนา 33 714 28
83 50050106 บ้านสบแม่รวม 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 3 52 7
84 50050107 บ้านห้วยผา 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 3 50 6
85 50050108 บ้านแม่ซา 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 13 161 11
86 50050109 บ้านแม่หอย 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 4 52 6
87 50050110 บ้านแม่เอาะ 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย แม่แจ่ม 15 122 11
88 50050112 บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 82 12
89 50050113 บ้านขุนแม่นาย 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 4 56 8
90 50050114 บ้านผาละปิ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 6 75 7
91 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 522 25
92 50050116 บ้านขุนแม่หยอด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 15 112 12
93 50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 6 67 7
94 50050118 บ้านปางเกี๊ยะ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 14 327 14
95 50050119 บ้านนากลาง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 6 79 8
96 50050120 บ้านนาฮ่อง 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 10 188 9
97 50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 4 75 8
98 50050229 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ แม่แจ่ม 6 133 8