• รายการหลัก


รายงานผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
แบบรายงานผลการทดสอบรายจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละด้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
#
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามวิชา
ความสามารถ
ด้านภาษา
ร้อยละ ความสามารถ
ด้านคำนวณ
ร้อยละ ความสามารถ
ด้านเหตุผล
ร้อยละ ความสามารถ
รวมทั้ง 3 ด้าน
ร้อยละ
1  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 42.40 48.10 45.25 0.00
13  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 41.00 41.07 40.24 40.65 0.00
14  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 42.12 42.84 42.48 0.00
15  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 28.60 27.10 27.85 0.00
16  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 40.22 44.50 42.36 0.00
17  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 55.20 50.40 52.80 0.00
18  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 2.00 59.00 38.75 48.87 0.00
19  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 48.62 51.31 49.96 0.00
20  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 17.00 33.52 38.05 35.79 0.00
21  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 57.80 35.80 46.80 0.00
22  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 199.00 61.11 56.56 58.84 0.00
23  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 12.00 28.83 27.62 28.22 0.00
24  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 47.14 46.50 46.82 0.00
25  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 43.40 37.10 40.25 0.00
26  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 28.25 29.06 28.65 0.00
27  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 54.62 45.90 50.26 0.00
28  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 3.00 72.33 69.16 70.75 0.00
29  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 17.00 34.11 50.05 42.08 0.00
30  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 47.62 55.12 51.37 0.00
31  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 22.00 55.68 53.31 54.50 0.00
32  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 17.00 38.47 28.97 33.72 0.00
33  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 20.00 37.50 38.60 38.05 0.00
34  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 20.00 35.45 42.15 38.80 0.00
35  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 11.00 44.00 43.00 43.50 0.00
36  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 48.33 46.66 47.50 0.00
37  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 2.00 46.50 43.00 44.75 0.00
38  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 10.00 66.60 68.00 67.30 0.00
39  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 18.00 56.55 47.50 52.02 0.00
40  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 4.00 67.75 47.50 57.62 0.00
41  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 46.14 45.92 46.03 0.00
42  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 10.00 41.20 48.50 44.85 0.00
43  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 12.00 52.83 49.58 51.20 0.00
44  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 2.00 53.00 44.25 48.62 0.00
45  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 1.00 47.00 50.00 48.50 0.00
46  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 10.00 50.00 49.10 49.55 0.00
47  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 49.28 52.85 51.07 0.00
48  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 44.43 36.81 40.62 0.00
49  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 3.00 38.00 15.00 26.50 0.00
50  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 38.43 36.37 37.40 0.00
51  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 13.00 61.76 63.03 62.40 0.00
52  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 19.00 32.42 37.21 34.81 0.00
53  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 11.00 34.81 41.77 38.29 0.00
54  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 21.00 57.57 61.54 59.55 0.00
55  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 11.00 21.81 24.36 23.09 0.00
56  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 15.83 27.75 21.79 0.00
57  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 3.00 32.66 36.83 34.75 0.00
58  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 24.71 34.57 29.64 0.00
59  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 28.77 36.66 32.72 0.00
60  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 11.00 48.72 39.22 43.97 0.00
61  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 11.00 47.27 49.22 48.25 0.00
62  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 44.62 51.31 47.96 0.00
63  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 15.00 39.93 27.16 33.55 0.00
64  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 48.00 47.93 47.96 0.00
65  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 50.00 45.08 47.54 0.00
66  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 33.50 27.25 30.37 0.00
67  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 18.00 60.05 55.30 57.68 0.00
68  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 38.60 30.10 34.35 0.00
69  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 33.33 35.61 34.47 0.00
70  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 40.00 51.00 45.50 0.00
71  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 24.00 29.75 26.72 28.23 0.00
72  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 37.00 44.00 40.50 0.00
73  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 75.42 55.71 65.57 0.00
74  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 48.50 40.41 44.45 0.00
75  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 46.56 44.68 45.62 0.00
76  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 60.00 48.71 54.35 0.00
77  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 31.00 28.00 29.50 0.00
78  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 14.00 46.64 33.57 40.10 0.00
79  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 4.00 46.25 51.87 49.06 0.00
80  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 22.00 24.00 23.00 0.00
81  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 63.11 55.16 59.13 0.00
82  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 19.00 68.42 61.28 64.85 0.00
83  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 15.00 44.33 32.46 38.40 0.00
84  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 34.00 25.41 21.95 23.68 0.00
85  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 11.00 38.09 33.54 35.81 0.00
86  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 15.00 40.73 40.70 40.71 0.00
87  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 13.00 37.92 38.96 38.44 0.00
88  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 1.00 15.00 27.00 21.00 0.00
89  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 4.00 63.50 65.62 64.56 0.00
90  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 12.00 33.41 26.50 29.95 0.00
91  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 31.00 43.03 32.54 37.79 0.00
92  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 63.66 44.66 54.16 0.00
93  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 9.00 71.00 65.16 68.08 0.00
94  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 25.00 48.40 44.98 46.69 0.00
95  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 15.00 54.93 56.06 55.50 0.00
96  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 5.00 57.20 61.00 59.10 0.00
97  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 19.00 36.78 39.02 37.90 0.00
98  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 27.00 42.22 41.79 42.00 0.00
99  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 10.00 31.60 38.20 34.90 0.00
100  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 34.85 35.78 35.32 0.00
101  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 23.62 34.12 28.87 0.00
102  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 56.43 44.71 50.57 0.00
103  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 48.00 36.83 34.32 35.57 0.00
104  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 4.00 24.50 24.37 24.43 0.00
105  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 7.00 58.14 42.92 50.53 0.00
106  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 15.00 39.06 33.43 36.25 0.00
107  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 15.00 43.80 39.30 41.55 0.00
108  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 8.00 30.00 36.87 33.43 0.00
109  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 17.00 21.41 25.17 23.29 0.00
110  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 53.66 47.16 50.41 0.00
111  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 16.00 43.12 43.93 43.53 0.00
112  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 6.00 30.50 30.08 30.29 0.00
113  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 10.00 35.20 43.75 39.47 0.00
114  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 4.00 34.25 31.12 32.68 0.00
115  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 3.00 29.00 24.83 26.91 0.00
116  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
282  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
287  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
288  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
289  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
290  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
293  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
306  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
310  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
313  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
314  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
315  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316  บ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน กัลยาณิวัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00