ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายการค่าไฟฟ้าและระบบประปา
ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6


!!!! NO RECORD AVAILABLE