ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์ 10 มีนาคม 2564
2  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 5 มีนาคม 2564
3  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. ชม. เขต 6 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
4  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 4/2564 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 กุมภาพันธ์ 2564
5   กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 กุมภาพันธ์ 2564
6  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง "พอดี" ผลิตโดยโรงเรียนบ้านบนนา น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 7 มกราคม 2564
7  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 6 มกราคม 2564

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ