ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วิสัยทัศน์

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ให้สามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่สากล

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาM
 2. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 3. ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคน

อำนาจ หน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้

 1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน
 2. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
 3. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
 4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 7. ดำเนินการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
 9. พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 10. พัฒนางานด้านวิชาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 11. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 12. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
 13. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
 14. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการประสานงาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
 15. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประสานงานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
 16. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักที่เป็นการพัฒนาทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดประเด็นของการพัฒนาไว้ 3 ส่วนประกอบด้วย

1.กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์

   เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ให้บรรลุเป้าหมายโดยนำกลยุทธ์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับใช้ 5 กลยุทธ์ดังนี้

 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียรู้
 • กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนักในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒฯาเต็มตามศักภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กำหนดไว้เพื่อนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการประเมินตามที่กำหนด และที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน กำหนดเป็นนโยบายในการให้การสนับสนุนในกรณีที่ภารกิจมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันในทุกระดับ

3.จุดเน้นพิเศษเพื่อการบริหารคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นพิเศษ ดังนี้

 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
 4. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 5. สร้างสรรค์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อสนองตามความเหมาะสมและความสามารถ

   จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ประเด็กหลักดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ตั้งแต่กระยวนการจัดการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป้าหมายการปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที่ 2 กลยุทธ์และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วพบว่า ในทุกประเด็นต่างมีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทุกกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามแผนภูมิ แสดความเชื่อมโยงของนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ดังนี้

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ